Rýchla navigácia
 
  • Kontaktujte nás
  • Časté otázky
  • Depozitár
  • BCPB
  • Akcie.sk

Dokumenty 2010

Predbežné vyhlásenie 1. polrok 2010

Stanovy 01

Výročná správa 2009 individuálna

Súvaha

Výkaz ziskov a strát

Poznámky k 31.12.2009

Správa auditora

Vyhlásenie zodpovedných osôb

Doplnenie Ročnej finančnej správy za rok 2009

Údaje zverejňované spoločnosťou 1G v súvislosti s konaním riadneho Valného zhromaždenia

Výročná správa 2009 individuálna

Individuálna súvaha a výkaz ziskov a strát k 31.12.2009

Poznámky k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2009

Správa auditora

Správa o overení súladu výročnej správy a účtovnej závierky

Konsolidovaná výročná správa

Konsolidovaná účtovná závierka 2009

Oznámenie o zvolaní riadneho valného zhromaždenia

Výledky hlasovania Valného zhromaždenia zo dňa 12.11.2010

Polročná finančná správa pre NBS

Polročná finančná správa pre NBS- doplnenie

Predbežné vyhlásenie druhý polrok 2010

Oznámenie o znížení základného imania

Súvaha k 30.6.2010

Výkaz ziskov a strát k 30.6.2010

Polročná finančná správa

Polročná finančná správa pre NBS doplnenie

Poznámky k 30.6.2010

Rozhodnutie predsedu súdu vo veci odkladu výkonu rozhodnutia

Vyhlásenie zodpovedných osôb (súčasť ročnej finančnej správy)

Súvaha (súčasť ročnej finančnej správy)

Výkaz ziskov a strát (súčasť ročnej finančnej správy)

Výročná správa ( súčasť ročnej finančnej správy)

Oznámenie o zvolaní riadneho valného zhromaždenia

Oznámenie o zvolaní riadneho valného zhromaždenia