Rýchla navigácia
 
  • Kontaktujte nás
  • Časté otázky
  • Depozitár
  • BCPB
  • Akcie.sk

Dokumenty 2008

Ročná finančná správa za rok 2008-doplnenie

Zverejnenie oznámenia o konaní Riadneho valného zhromaždenia

Ročná finančná správa 2008 (Výročná správa ku KUZ)

Ročná finančná správa 2008 (Poznámky ku KUZ - II.časť)

Ročná finančná správa 2008 (Poznámky ku KUZ - I.časť)

Ročná finančná správa 2008 (Finančné výkazy ku KUZ)

Ročná finančná správa 2008 (Výrok audítora ku KUZ)

Predbežné vyhlásenie za I. polrok 2009

Ročná finančná správa 2008 (Poznámky k individuálnej účtovnej závierke - II.časť)

Ročná finančná správa 2008 (Poznámky k individuálnej účtovnej závierke - I.časť)

Ročná finančná správa 2008 (Výročná správa k individuálnej účtovnej závierke)

Ročná finančná správa 2008 (Finančné výkazy k individuálnej účtovnej závierke)

Ročná finančná správa 2008 (Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke)

Ročná finančná správa 2008 (Vyhlásenie zodpovedných osôb)

Zápisnica z DR spoločnosti 1.garantovaná a.s. zo dňa 26.03.2009

Zápisnica z DR spoločnosti 1.garantovaná a.s. zo dňa 9.12.2008

INZERÁT_Obchodná verejná súťaž na podiel v spoločnosti M.M.B.M. a na pohľadávky voči tejto spoločnosti

Súvaha k priebežnej individuálnej účtovnej závierke za I. polrok 2008

Výkaz ziskov a strát k priebežnej individuálnej účtovnej závierke za I. polrok 2008

Vyhlásenie o správe a riadení k 30.6.2008

Vyhlásenie vedenia k 30.6.2008

Poznámky k priebežnej účtovnej závierke k 30.6.2008

Sprievodný list k polročnej finančnej správe za prvý polrok 2008

Konsolidovaná účtovná závierka k 30.06.2008

Oznámenie o konaní RVZ 2008

Predbežné vyhlásenie za obdobie prvých šiestich mesiacov účtovného obdobia roku 2008