Rýchla navigácia
 
 • Kontaktujte nás
 • Časté otázky
 • Depozitár
 • BCPB
 • Akcie.sk

Oznámenie o zmene obchodného mena spoločnosti

Týmto by sme Vás chceli informovať, že dňom 14.08.2018 Obchodný register Okresného súdu Bratislava I vykonal zápis zmeny obchodného mena spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s., so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 400 434, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 893/B (ďalej len „spoločnosť“):

pôvodný názov spoločnosti: 1. garantovaná a.s.

nový názov spoločnosti: GARFIN HOLDING, a.s.

Celú správu si môžete prečítať na tomto odkaze

Pozvánka na riadne valné zhromaždenie

> Pozvánka na riadne valné zhromaždenie

Informácie o spracovaní osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na tomto odkaze

Odvolanie EK vo veci exekučného konania

Spoločnosti bolo dňa 9.4.2018 doručené odvolanie Európskej komisie proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava I, ktorým súd vyhovel námietkam Spoločnosti proti exekúcii vedenej na návrh Európskej komisie.

Európska komisia v odvolaní vyslovila nesúhlas so závermi súdu obsiahnutými v predmetnom uznesení.

Spoločnosť v súčasnosti pripravuje písomné vyjadrenie k odvolaniu Európskej komisie, ktoré následne zašle na príslušný súd. O odvolaní Európskej komisie bude rozhodovať Krajský súd v Bratislave.

Rozhodnutie súdu vo veci exekučného konania

Spoločnosti bolo dňa 20.3.2018 doručené uznesenie, ktorým súd vyhovel námietkam Spoločnosti voči exekučnému konaniu na návrh Európskej komisie v plnom rozsahu.

Proti výroku uznesenia súdu prvého stupňa môže Európska komisia podať odvolanie v lehote 15 dní.

Celý spor je dôsledkom rozdielneho spôsobu výpočtu úrokov z omeškania, ktoré si Európska komisia od Spoločnosti nárokuje. Ku koncu roku (31.12.2017) tvorila Spoločnosť na spornú sumu rezervu vo výške 1.978.778 EUR.

Spoločnosť bude aj k ďalšiemu postupu v uvedenom spore prikladať mimoriadne vysokú pozornosť a bude konať všetky kroky smerujúce k ochrane jej majetku.

Oznámenie zmeny v osobe akcionára

Emitent - spoločnosť 1.garantovaná a.s., so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava 811 02, IČO: 31 400 434, zápis v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl. č.: 893/B (ďalej len „1.garantovaná a.s.“) dňa 17.8.2017 o 09:00 hodine oznamuje nasledovné regulované informácie: Do spoločnosti 1.garantovaná a.s. boli dňa 7.8.2017 a 8.8.2017 doručené oznámenie o zmene v osobe akcionára v dôsledku nadobudnutia akcií spoločnosti 1.garantovaná a.s. prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, s ktorými sú spojené hlasovacie práva, kde podiel na hlasovacích právach spoločnosti 1.garantovaná a.s., ktorý oznamujúca osoba vlastní, presiahol limit 25%.

Upovedomenie o začatí exekúcie

Spoločnosti bolo doručené upovedomenie o začatí exekučného konania v prospech Európskej komisie na zvyšnú časť pohľadávky, ktorú Spoločnosť považuje za spornú.

Vzhľadom na skutočnosť, že Spoločnosť považuje túto pohľadávku za neoprávnenú sa ako povinný voči exekúcii odvolala . Až do vynesenie rozsudku bude Spoločnosť naďalej využívať všetky možné obranné prostriedky.

Pozvánka na riadne valNé zhromaždenie

Pozvánka na riadne valné zhromaždenie 29.6.2016

Pozvánka na riadne valné zhromaždenie

Pozvánka na riadne valné zhromaždenie

Rozhodnutie Všeobecného súdu Európskej únie

Všeobecný súd Európskej únie dnes potvrdil pokutu, ktorú spoločnosti 1.garantovaná a.s., udelila Európska komisia v roku 2009.

Uvedená pokuta bola udelená 1.garantovanej a Nováckym chemickým závodom (NCHZ) vo výške 19,6 mil. EUR za účasť bývalej dcérskej spoločnosti 1.garantovanej NCHZ na karteli acetylidu vápenatého a horčíka pre oceliarsky a plynárenský priemysel.

Rozsudok v plnom rozsahu potvrdil rozhodnutie Európskej komisie a zamietol všetky predložené právne argumenty spoločnosti 1.garantovaná, ktoré podľa nášho názoru dostatočným spôsobom zdôvodňovali pochybenie Európskej komisie  pri prijatí rozhodnutia o obvinení 1.garantovanej po boku NCHZ  a o neprimeranej výške pokuty.

Zdôvodnenie rozsudku je momentálne analyzované právnym zástupcom spoločnosti 1.garantovaná. Po ukončení právnej analýzy sa bude predstavenstvo spoločnosti zaoberať ďalšími krokmi.

25.4.2012 sa koná ústne pojednávanie v Luxemburgu

Všeobecný súd Európskej únie už rozhodol o dátume konania ústneho pojednávania vo veci obvinenia 1.garantovanej zo strany Európskej komisie z účasti na kartelovej dohode dodávateľov granulátov acetylidu vápenatého. Pojednávanie sa bude konať 25.apríla 2012 o 14,30 v Luxemburgu. Samotný výsledok súdneho sporu je však podľa odhadov právnych zástupcov 1.garantovanej možné očakávať až v lehote 12 mesiacov od konania uvedeného pojednávania.

 

Súdny spor 1.garantovanej a Európskej komisie sa viaže k rozhodnutiu prijatému Európskou komisiou dňa 22.júla 2009. Týmto rozhodnutím boli udelené pokuty dodávateľom granulátov acetylidu vápenatého a horčíka za jediné a opakované porušenia ustanovení článku 81 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a článku 53 Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Porušenie spočívalo v delení trhu, určení kvót, prideľovaní zákazníkov, určovaní cien a výmene citlivých obchodných informácii.

 

Pokuta bola rozhodnutím Európskej komisie udelená aj spoločnosti 1.garantovaná, ktorá však nikdy nebola priamym účastníkom kartelu.1.garantovaná bola pokutovaná len v dôsledku uplatňovania zásady osobnej zodpovednosti. 1.garantovaná mala v čase trvania kartelu viac ako 70%-ný podiel na spoločnosti Novácke chemické závody, ktorá bola podľa záverov komisie priamym účastníkom kartelu.

 

Kvôli nesúhlasu s postupom uplatňovaným Európskou komisiou podala 1.garantovaná ešte 2.októbra 2009 žalobu na súd v Luxemburgu, prostredníctvom ktorej sa domáha zrušenia udelenej pokuty, čo sa jej týka, resp. minimálne zníženie úrovne udelenej pokuty z pôvodných 19,6 mil. €, na max. 2,1 mil. EUR.

 

1.garantovaná je v danej právnej veci zastupovaná renomovanou právnou kanceláriou White & Case LLP, so sídlom v Bruseli.

Aktuality

 • V Solivaroch sa uskutočnilo riadne valné zhromaždenie 26. jún 2007

  Dnes sa v hoteli Grand v Demänovskej Doline uskutočnilo riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Solivary, ktorého sa zúčastnili akcionári vlastniaci 99,0572% základného imania. V úvode rokovania RVZ predstavili predseda...

 • Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na poradcu pri predaji aktív 21. jún 2007

  Predstavenstvo spoločnosti 1.garantovaná, a.s. dnes v súlade s rozhodnutím Valného zhromaždenia vyhlásilo Obchodnú verejnú súťaž ktorej predmetom je zabezpečenie poradenskej činnosti pri predaji všetkých alebo časti vlastných...

 • Konala sa schôdza konkurzných veriteľov spoločnosti ŠTÚDIÁ KOLIBA 19. jún 2007

  Dnes o 09.30 h. sa v bratislavskom Justičnom paláci konala schôdza konkurzných veriteľov úpadcu - spoločnosti ŠTÚDIO KOLIBA a.s., na ktorej sa zúčastnilo 28 veriteľov zastupujúcich približne 97% pohľadávok. Súd priznal...

 • Vyhlásenie predstavenstva 07. jún 2007

  Predstavenstvo spoločnosti 1.garantovaná a.s., považuje za potrebné zareagovať a vyjadriť tak svoj názor na informácie, ktoré sa v minulých dňoch objavili v médiách a dotýkajú sa jej dcérskej spoločnosti G1 ...

 • Správa zo zasadnutia predstavenstva 01. jún 2007

  V úvode zasadnutia predseda predstavenstva Robert Lauko pripomenul prítomným, že 22. mája 2007 sa konalo Riadne valné zhromaždenie (VZ) spoločnosti a z jeho uznesení vyplývajú konkrétne úlohy o ktorých ďalej ...

 • Akcionári poverili predstavenstvo dôležitými úlohami 23. máj 2007

  Na včerajšom valnom zhromaždení 1.garantovanej akcionári udelili generálny mandát predstavenstvu na predaj aktív spololočnosti za účasti medzinárodného poradcu a súčasne dostalo predstavenstvo od akcionárov direktívu, aby...

 • Akcionári diskutovali o budúcnosti 1.garantovanej 20. máj 2007

  V dňoch 17.-19. mája sa uskutočnila v Nových Zámkoch, Prešove a Žiline séria diskusných stretnutí akcionárov 1.garantovanej. Stretnutia v regiónoch spoločne zorganizovalo predstavenstvo v spolupráci so Združením akcionárov...

 • Predstavenstvo ostro odsúdilo diskreditačnú kampaň 17. máj 2007

  Predstavenstvo spoločnosti 1.garantovaná a.s., ostro odsúdilo nezodpovedné a účelové vyjadrenia člena Dozornej rady spoločnosti Jozefa Ducha, ktoré sa týkali údajného netranspaentného manažovania aktív. Cielenú...

 • Burza cenných papierov ocenila 1.garantovanú 17. máj 2007

  Podpredseda predstavenstva Igor Rattaj dnes v mene našej spoločnosti prevzal Cenu Burzy cenných paierov v Bratislave za rok 2006 z rúk jej generálnej riaditeľky Márie Hurajovej. Touto cenou je každoročne...

 • Doplnenie programu riadneho valného zhromaždenia 11. máj 2007

  Predstavenstvo spoločnosti 1. garantovaná a.s., so sídlom Námestie 1. mája 14, 811 06 Bratislava, IČO: 31 400 434, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I. v Odd.: Sa, vložke...