Rýchla navigácia
 
  • Kontaktujte nás
  • Časté otázky
  • Depozitár
  • BCPB
  • Akcie.sk

TS- ústne pojednávanie

14. máj 2012

25.4.2012 sa konalo ústne pojednávanie v Luxemburgu

 

Všeobecný súd Európskej únie si na deň 25.4.2012 pozval do Luxemburgu zástupcov 1.garantovanej a Európskej komisie za účelom konania ústneho pojednávania vo veci obvinenia 1.garantovanej z účasti na kartelovej dohode dodávateľov granulátov acetylidu vápenatého.

 

Ústne konanie sa začalo o 14,30h. úvodnými rečami advokátov 1.garantovanej a následne Komisie. Obe reči obsahovali zhrnutie základných faktov a skutočností, ktorých cieľom bolo presvedčiť súd, ktorý pozostával z troch sudcov (zástupcovia Maďarska, Lotyšska a Grécka) o opodstatnenosti svojej argumentácie.

Po vypočutí úvodných rečí súd položil obom stranám niekoľko otázok a následne ústne pojednávanie ukončil. Momentálne je tak situácia pred súdom prvého stupňa uzatvorená a už nie je možné v tomto štádiu predkladať nové vyjadrenia či dôkazy. Aktuálne sa očakáva už len vynesenie rozsudku, čo môže v praxi trvať 12-18 mesiacov.

 

Súdny spor 1.garantovanej a Európskej komisie sa viaže k rozhodnutiu prijatému Európskou komisiou dňa 22.júla 2009. Týmto rozhodnutím boli udelené pokuty dodávateľom granulátov acetylidu vápenatého a horčíka za jediné a opakované porušenia ustanovení článku 81 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a článku 53 Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Porušenie spočívalo v delení trhu, určení kvót, prideľovaní zákazníkov, určovaní cien a výmene citlivých obchodných informácii. Pokuta bola rozhodnutím Európskej komisie udelená aj spoločnosti 1.garantovaná, ktorá však nikdy nebola priamym účastníkom kartelu. 1.garantovaná bola pokutovaná len v dôsledku uplatňovania zásady osobnej zodpovednosti, keďže v čase trvania kartelu mala viac ako 70%-ný podiel na spoločnosti Novácke chemické závody, ktoré boli podľa zistení komisie priamym účastníkom kartelu.

Kvôli nesúhlasu s postupom uplatňovaným Európskou komisiou podala 1.garantovaná ešte 2.októbra 2009 žalobu na súd v Luxemburgu, prostredníctvom ktorej sa domáha zrušenia udelenej pokuty, čo sa jej týka, resp. minimálne zníženie úrovne udelenej pokuty z pôvodných 19,6 mil. €, na maximálnu úroveň 2,1 mil. EUR.

 

1.garantovaná je v danej právnej veci zastupovaná renomovanou právnou kanceláriou White & Case LLP, so sídlom v Bruseli.

Predchádzajúca Nasledujúca Aktualita č. 5 z celkového počtu 108.