Rýchla navigácia
 
  • Kontaktujte nás
  • Časté otázky
  • Depozitár
  • BCPB
  • Akcie.sk

Termín rozhodnutia v spore s EK

10. október 2012

Koncom uplynulého týždňa informoval Všeobecný súd Európskej únie so sídlom v Luxemburgu, že dňa 12.decembra toho roku vynesie rozhodnutie vo veci súdneho sporu medzi 1.garantovanou a Európskou komisiou.Súdny spor 1.garantovanej a Európskej komisie sa viaže k rozhodnutiu prijatému Európskou komisiou dňa 22.júla 2009. Týmto rozhodnutím boli udelené pokuty dodávateľom granulátov acetylidu vápenatého a horčíka za porušenia ustanovení článku 81 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a článku 53 Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Porušenie spočívalo v delení trhu, určení kvót, prideľovaní zákazníkov, určovaní cien a výmene citlivých obchodných informácii.Pokuta bola rozhodnutím Európskej komisie udelená okrem chemických producentov a distribútorov aj spoločnosti 1.garantovaná, ktorá však nikdy nebola priamym účastníkom kartelu a ktorá ani nemala o existencii kartelu žiadnu vedomosť. 1.garantovaná bola pokutovaná len v dôsledku uplatňovania zásady osobnej zodpovednosti, keďže v čase trvania kartelu mala viac ako 70%-ný podiel na spoločnosti Novácke chemické závody, ktoré boli podľa zistení komisie priamym účastníkom kartelu.

1.garantovaná je v danej právnej veci zastupovaná renomovanou právnou kanceláriou White & Case

LLP, so sídlom v Bruseli.

Predchádzajúca Nasledujúca Aktualita č. 3 z celkového počtu 108.