Rýchla navigácia
 
  • Kontaktujte nás
  • Časté otázky
  • Depozitár
  • BCPB
  • Akcie.sk

OZNÁMENIE

16. marec 2012

Emitent, 1.garantovaná a.s., so sídlom Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO 31 400 434, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 893/B (ďalej len „Spoločnosť“), v súlade s ustanoveniami zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách v platnom znení oznamuje, že Prospekt cenného papiera na zaknihované akcie na doručiteľa s označením emisie ISIN SK1120009461, séria 01-07 v počte kusov 6 350 000, ktoré boli emitované Spoločnosťou, je možné získať k nahliadnutiu v sídle Spoločnosti a na internetovej stránke Spoločnosti www.garantovana.sk. Uvedený prospekt bol pripravený za účelom prijatia predmetných akcií na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov. Daný prospekt cenného papiera s príslušnými prílohami nájdete v sekcii dokumenty 2011.

Predchádzajúca Nasledujúca Aktualita č. 6 z celkového počtu 108.