Rýchla navigácia
 
  • Kontaktujte nás
  • Časté otázky
  • Depozitár
  • BCPB
  • Akcie.sk

Oznámenie o zvolaní riadneho valného zhromaždenia

31. máj 2011

Predstavenstvo spolo

čnosti

1. garantovaná a.s.

so sídlom: Lama

zápis v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sa, vložka

čská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 31 400 434,č.: 893/B

z v o l á v a

RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE SPOLO

ČNOSTI,

ktoré sa bude kona

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia.

2. Vo

s

3. Riadna individuálna ú

spolo

správy za rok 2010, konsolidovaná výro

návrh na vysporiadanie straty spolo

4. Stanovisko audítora k riadnej individuálnej ú

5. Správa o

konsolidovanej ú

6. Stanovisko výboru pre audit k zostaveniu a auditu riadnej individuálnej ú

a k audítorovi na výkon auditu pre spolo

7. Schválenie správy predstavenstva o podnikate

návrhu na vysporiadanie straty spolo

8. Schválenie audítora na výkon auditu pre spolo

9. Záver.

ť dňa 29.6.2011 o 11.00 hod. v hoteli Medium, so sídlom Tomášikova 34, 821 01 Bratislava, v priestoroch miestnosti Veľká kongresová sála, s týmto programom:ľba orgánov riadneho valného zhromaždenia (predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverenýchčítaním hlasov).čtovná závierka k 31.12.2010, riadna konsolidovaná účtovná závierka za rok 2010, správa predstavenstva o podnikateľskej činnostičnosti a o stave jej majetku za rok 2010, individuálna výročná správa za rok 2010 a vysvetľujúca správa k obsahovým náležitostiam individuálnej výročnejčná správa za rok 2010 a vysvetľujúca správa k obsahovým náležitostiam konsolidovanej výročnej správy za rok 2010,čnosti za rok 2010.čtovnej závierke k 31.12.2010 a k individuálnej výročnej správe za rok 2010.činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2010 a stanovisko dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2010, riadnejčtovnej závierke za rok 2010 a k návrhu na vysporiadanie straty za rok 2010.čtovnej závierky k 31.12.2010 a riadnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2010čnosť.ľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2010, riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2010 ačnosti za rok 2010.čnosť.

Rozhodujúci de

Prezentácia akcionárov

Podrobnejšie informácie si viete prečítať v hlavnom menu dokumenty- dokumenty 2010.

sa uskutoční v mieste konania riadneho valného zhromaždenia dňa 29.6.2011 so začiatkom o 09.00 hod.ň na uplatnenie práva účasti na riadnom valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy je 26.6.2011.

Predchádzajúca Nasledujúca Aktualita č. 9 z celkového počtu 108.