Rýchla navigácia
 
  • Kontaktujte nás
  • Časté otázky
  • Depozitár
  • BCPB
  • Akcie.sk

Konalo sa riadne valné zhromaždenie

20. júl 2012

Vo štvrtok 10.júna 2012 sa v hoteli Medium na Tomášikovej ulici v Bratislave konalo riadne valné zhromaždenie 1.garantovanej. Predmetom rokovaní boli okrem pravidelných bodov schvaľovania akými sú účtovná závierka spoločnosti, správa predstavenstva o činnosti spoločnosti či audítora, ktorý zabezpečí spoločnosti výkon auditu pre rok 2012, aj rokovania týkajúce sa personálneho zloženia orgánov spoločnosti, zmeny jej stanov a zníženie základného imania spoločnosti.

Základné imanie spoločnosti bolo znížené z pôvodnej hodnoty 27.549.456 EUR na základné imanie po znížení vo výške 27.275.624 EUR. Dôvodom zníženia základného imania bolo splnenie si zákonnej povinnosti spoločnosti vyplývajúcej z §161b ods. 2 Obchodného zákonníka. V súlade s týmto ustanovením spoločnosť znižovala základné imanie o akcie, ktoré mala vo svojom vlastníctve. Podľa rozhodnutia valného zhromaždenia sa zníženie vykoná bezodplatným vzatím z obehu vlastných akcií spoločnosti a to v počte 26.320 kusov s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR a bezodplatným vzatím vlastných akcií z obehu v počte 10.632 kusov s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR.
 
Akcionári zároveň na valnom zhromaždení schválili zmeny v orgánoch spoločnosti. Rozhodli sa znížiť počet členov predstavenstva na dvoch (doposiaľ mala spoločnosť štyroch) a tiež došlo k zníženiu počtu členov dozornej rady z piatich na troch. Personálne obsadenie sa v porovnaní so stavom, ktorý platil posledných päť rokov veľmi nezmenilo. Predsedom predstavenstva je aj naďalej Ing. Igor Rattaj, druhým členom zostal Ing. Patrik Reisel. Dozorná rada má po novozvolení nasledovné zloženie: Ing. Martina Kyjaci, PhD., PhDr. Jozef Duch a Ing. Aurel Zrubec.

S uvedenými zmenami súvisela aj prijatá zmena stanov. Súčasne sa zmenilo aj sídlo spoločnosti z Lamačskej cesty na novú adresu Dvořákovo nábrežie 8 v Bratislave.

Predchádzajúca Nasledujúca Aktualita č. 4 z celkového počtu 108.