Rýchla navigácia
 
 • Kontaktujte nás
 • Časté otázky
 • Depozitár
 • BCPB
 • Akcie.sk

Oznámenie o zmene obchodného mena spoločnosti

Týmto by sme Vás chceli informovať, že dňom 14.08.2018 Obchodný register Okresného súdu Bratislava I vykonal zápis zmeny obchodného mena spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s., so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 400 434, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 893/B (ďalej len „spoločnosť“):

pôvodný názov spoločnosti: 1. garantovaná a.s.

nový názov spoločnosti: GARFIN HOLDING, a.s.

Celú správu si môžete prečítať na tomto odkaze

Pozvánka na riadne valné zhromaždenie

> Pozvánka na riadne valné zhromaždenie

Informácie o spracovaní osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na tomto odkaze

Odvolanie EK vo veci exekučného konania

Spoločnosti bolo dňa 9.4.2018 doručené odvolanie Európskej komisie proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava I, ktorým súd vyhovel námietkam Spoločnosti proti exekúcii vedenej na návrh Európskej komisie.

Európska komisia v odvolaní vyslovila nesúhlas so závermi súdu obsiahnutými v predmetnom uznesení.

Spoločnosť v súčasnosti pripravuje písomné vyjadrenie k odvolaniu Európskej komisie, ktoré následne zašle na príslušný súd. O odvolaní Európskej komisie bude rozhodovať Krajský súd v Bratislave.

Rozhodnutie súdu vo veci exekučného konania

Spoločnosti bolo dňa 20.3.2018 doručené uznesenie, ktorým súd vyhovel námietkam Spoločnosti voči exekučnému konaniu na návrh Európskej komisie v plnom rozsahu.

Proti výroku uznesenia súdu prvého stupňa môže Európska komisia podať odvolanie v lehote 15 dní.

Celý spor je dôsledkom rozdielneho spôsobu výpočtu úrokov z omeškania, ktoré si Európska komisia od Spoločnosti nárokuje. Ku koncu roku (31.12.2017) tvorila Spoločnosť na spornú sumu rezervu vo výške 1.978.778 EUR.

Spoločnosť bude aj k ďalšiemu postupu v uvedenom spore prikladať mimoriadne vysokú pozornosť a bude konať všetky kroky smerujúce k ochrane jej majetku.

Oznámenie zmeny v osobe akcionára

Emitent - spoločnosť 1.garantovaná a.s., so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava 811 02, IČO: 31 400 434, zápis v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl. č.: 893/B (ďalej len „1.garantovaná a.s.“) dňa 17.8.2017 o 09:00 hodine oznamuje nasledovné regulované informácie: Do spoločnosti 1.garantovaná a.s. boli dňa 7.8.2017 a 8.8.2017 doručené oznámenie o zmene v osobe akcionára v dôsledku nadobudnutia akcií spoločnosti 1.garantovaná a.s. prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, s ktorými sú spojené hlasovacie práva, kde podiel na hlasovacích právach spoločnosti 1.garantovaná a.s., ktorý oznamujúca osoba vlastní, presiahol limit 25%.

Upovedomenie o začatí exekúcie

Spoločnosti bolo doručené upovedomenie o začatí exekučného konania v prospech Európskej komisie na zvyšnú časť pohľadávky, ktorú Spoločnosť považuje za spornú.

Vzhľadom na skutočnosť, že Spoločnosť považuje túto pohľadávku za neoprávnenú sa ako povinný voči exekúcii odvolala . Až do vynesenie rozsudku bude Spoločnosť naďalej využívať všetky možné obranné prostriedky.

Pozvánka na riadne valNé zhromaždenie

Pozvánka na riadne valné zhromaždenie 29.6.2016

Pozvánka na riadne valné zhromaždenie

Pozvánka na riadne valné zhromaždenie

Rozhodnutie Všeobecného súdu Európskej únie

Všeobecný súd Európskej únie dnes potvrdil pokutu, ktorú spoločnosti 1.garantovaná a.s., udelila Európska komisia v roku 2009.

Uvedená pokuta bola udelená 1.garantovanej a Nováckym chemickým závodom (NCHZ) vo výške 19,6 mil. EUR za účasť bývalej dcérskej spoločnosti 1.garantovanej NCHZ na karteli acetylidu vápenatého a horčíka pre oceliarsky a plynárenský priemysel.

Rozsudok v plnom rozsahu potvrdil rozhodnutie Európskej komisie a zamietol všetky predložené právne argumenty spoločnosti 1.garantovaná, ktoré podľa nášho názoru dostatočným spôsobom zdôvodňovali pochybenie Európskej komisie  pri prijatí rozhodnutia o obvinení 1.garantovanej po boku NCHZ  a o neprimeranej výške pokuty.

Zdôvodnenie rozsudku je momentálne analyzované právnym zástupcom spoločnosti 1.garantovaná. Po ukončení právnej analýzy sa bude predstavenstvo spoločnosti zaoberať ďalšími krokmi.

25.4.2012 sa koná ústne pojednávanie v Luxemburgu

Všeobecný súd Európskej únie už rozhodol o dátume konania ústneho pojednávania vo veci obvinenia 1.garantovanej zo strany Európskej komisie z účasti na kartelovej dohode dodávateľov granulátov acetylidu vápenatého. Pojednávanie sa bude konať 25.apríla 2012 o 14,30 v Luxemburgu. Samotný výsledok súdneho sporu je však podľa odhadov právnych zástupcov 1.garantovanej možné očakávať až v lehote 12 mesiacov od konania uvedeného pojednávania.

 

Súdny spor 1.garantovanej a Európskej komisie sa viaže k rozhodnutiu prijatému Európskou komisiou dňa 22.júla 2009. Týmto rozhodnutím boli udelené pokuty dodávateľom granulátov acetylidu vápenatého a horčíka za jediné a opakované porušenia ustanovení článku 81 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a článku 53 Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Porušenie spočívalo v delení trhu, určení kvót, prideľovaní zákazníkov, určovaní cien a výmene citlivých obchodných informácii.

 

Pokuta bola rozhodnutím Európskej komisie udelená aj spoločnosti 1.garantovaná, ktorá však nikdy nebola priamym účastníkom kartelu.1.garantovaná bola pokutovaná len v dôsledku uplatňovania zásady osobnej zodpovednosti. 1.garantovaná mala v čase trvania kartelu viac ako 70%-ný podiel na spoločnosti Novácke chemické závody, ktorá bola podľa záverov komisie priamym účastníkom kartelu.

 

Kvôli nesúhlasu s postupom uplatňovaným Európskou komisiou podala 1.garantovaná ešte 2.októbra 2009 žalobu na súd v Luxemburgu, prostredníctvom ktorej sa domáha zrušenia udelenej pokuty, čo sa jej týka, resp. minimálne zníženie úrovne udelenej pokuty z pôvodných 19,6 mil. €, na max. 2,1 mil. EUR.

 

1.garantovaná je v danej právnej veci zastupovaná renomovanou právnou kanceláriou White & Case LLP, so sídlom v Bruseli.

Aktuality

 • POZVÁNKA: Stretnutia s akcionármi v regiónoch 24. apríl 2007

  Predstavenstvo spoločnosti spolu so Združením akcionárov NAŠA GARANTOVANÁ  pozývajú akcionárov 1.garantovanej na diskusné stretnutia, ktoré sa uskutočnia v dňoch 17.-19. mája v Nových Zámkoch, Prešove ...

 • Oznámenie o zvolaní riadneho valného zhromaždenia 20. apríl 2007

  Predstavenstvo spoločnosti 1. garantovaná a.s., so sídlom Námestie 1. mája 14, 811 06 Bratislava, IČO: 31 400 434, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I. v Odd.: Sa, vložke...

 • Správa zo zasadnutia predstavenstva 17. apríl 2007

  Predstvenstvo spoločnosti na svojom rokovaní dňa 17.4.2007 schválilo termín riadneho valného zhromaždenia (RVZ), ktoré sa bude konať 22. mája 2007 v Bratislave. Schválený bol aj návrh uznesenia adresovaného valnému...

 • Sprehľadnenie vlastníckych štruktúr a záväzkových vzťahov v 1.garantovanej 15. marec 2007

  Predstavenstvo spoločnosti schválilo prevody majetkových podielov spoločností Jasná Nízke Tatry, Solivary Prešov, NCHZ pod 100% dcérsku spoločnosť 1.garantovanej z dôvodu sprehľadnenia záväzkových vzťahov, ...

 • Kalendár akcií v stredisku JASNÁ - marec 2007 01. marec 2007

  Mercedes Benz - vyskúšaj si offroadovú jazdu s pohonom 4x45.3.-9.3.200710:00 – 17:00Hotel Tri studničkytrasy: cesta hotel Tri studničky - hotel GrandEXPRES DAY v Jasnej!7.3.200711:00 - 15:00Stredisko Záhradkymoderátor : Ivan...

 • Záväzné návrhy na kúpu nehnuteľností treba predložiť do 31.3.2007 28. február 2007

  Štatutárne orgány spoločnosti 1. garantovaná a.s. so sídlom Námestie 1. mája 14, 811 06 Bratislava, IČO: 31 400 434, zápis v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 893/B rozhodli...

 • Správa zo zasadnutia predstavenstva 16. február 2007

  Predstavenstvo dnes na svojom pravidelnom zasadnutí rozhodlo o predĺžení lehoty na predloženie záväzných ponúk na kúpu nehnuteľnosti na Kollárovom námestí do 31. marca 2007 a pre záujemcov stanovilo povinnosť deponovať...

 • NCHZ má nového ekonomického riaditeľa 02. február 2007

  Od 1. februára je novým ekonomickým riaditeľom NCHZ Ing. Ľubomír Vačok. Absolvent Strojníckej fakulty Slovenskej Technickej univerzity a Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave doteraz pracoval na...

 • Inšpekcia Europskej komisie v NCHZ 18. január 2007

  V dňoch 16. - 17. 1. 2007 sa uskutočnila inšpekcia Európskej komisie v NCHZ, a. s. a súbežne v daľších krajinach EU - Rakúsku, Nemecku a Slovinsku. Kontrola bola zameraná na významných európskych výrobcov karbidu vápnika...

 • Rozhovor s predsedom predstavenstva NCHZ Global Services Ivanom Šiagim 17. január 2007

  Ako prijali zamestnanci prechod do novej firmy? Reakcie zamestnancov sú prevažne pozitívne, hoci niektorí zrejme očakávali úplný návrat do „chemičky“. Našou prioritou je však zvyšovanie spokojnosti všetkých našich...