Rýchla navigácia
 
 • Kontaktujte nás
 • Časté otázky
 • Depozitár
 • BCPB
 • Akcie.sk

Oznámenie o zmene obchodného mena spoločnosti

Týmto by sme Vás chceli informovať, že dňom 14.08.2018 Obchodný register Okresného súdu Bratislava I vykonal zápis zmeny obchodného mena spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s., so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 400 434, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 893/B (ďalej len „spoločnosť“):

pôvodný názov spoločnosti: 1. garantovaná a.s.

nový názov spoločnosti: GARFIN HOLDING, a.s.

Celú správu si môžete prečítať na tomto odkaze

Pozvánka na riadne valné zhromaždenie

> Pozvánka na riadne valné zhromaždenie

Informácie o spracovaní osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na tomto odkaze

Odvolanie EK vo veci exekučného konania

Spoločnosti bolo dňa 9.4.2018 doručené odvolanie Európskej komisie proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava I, ktorým súd vyhovel námietkam Spoločnosti proti exekúcii vedenej na návrh Európskej komisie.

Európska komisia v odvolaní vyslovila nesúhlas so závermi súdu obsiahnutými v predmetnom uznesení.

Spoločnosť v súčasnosti pripravuje písomné vyjadrenie k odvolaniu Európskej komisie, ktoré následne zašle na príslušný súd. O odvolaní Európskej komisie bude rozhodovať Krajský súd v Bratislave.

Rozhodnutie súdu vo veci exekučného konania

Spoločnosti bolo dňa 20.3.2018 doručené uznesenie, ktorým súd vyhovel námietkam Spoločnosti voči exekučnému konaniu na návrh Európskej komisie v plnom rozsahu.

Proti výroku uznesenia súdu prvého stupňa môže Európska komisia podať odvolanie v lehote 15 dní.

Celý spor je dôsledkom rozdielneho spôsobu výpočtu úrokov z omeškania, ktoré si Európska komisia od Spoločnosti nárokuje. Ku koncu roku (31.12.2017) tvorila Spoločnosť na spornú sumu rezervu vo výške 1.978.778 EUR.

Spoločnosť bude aj k ďalšiemu postupu v uvedenom spore prikladať mimoriadne vysokú pozornosť a bude konať všetky kroky smerujúce k ochrane jej majetku.

Oznámenie zmeny v osobe akcionára

Emitent - spoločnosť 1.garantovaná a.s., so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava 811 02, IČO: 31 400 434, zápis v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl. č.: 893/B (ďalej len „1.garantovaná a.s.“) dňa 17.8.2017 o 09:00 hodine oznamuje nasledovné regulované informácie: Do spoločnosti 1.garantovaná a.s. boli dňa 7.8.2017 a 8.8.2017 doručené oznámenie o zmene v osobe akcionára v dôsledku nadobudnutia akcií spoločnosti 1.garantovaná a.s. prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, s ktorými sú spojené hlasovacie práva, kde podiel na hlasovacích právach spoločnosti 1.garantovaná a.s., ktorý oznamujúca osoba vlastní, presiahol limit 25%.

Upovedomenie o začatí exekúcie

Spoločnosti bolo doručené upovedomenie o začatí exekučného konania v prospech Európskej komisie na zvyšnú časť pohľadávky, ktorú Spoločnosť považuje za spornú.

Vzhľadom na skutočnosť, že Spoločnosť považuje túto pohľadávku za neoprávnenú sa ako povinný voči exekúcii odvolala . Až do vynesenie rozsudku bude Spoločnosť naďalej využívať všetky možné obranné prostriedky.

Pozvánka na riadne valNé zhromaždenie

Pozvánka na riadne valné zhromaždenie 29.6.2016

Pozvánka na riadne valné zhromaždenie

Pozvánka na riadne valné zhromaždenie

Rozhodnutie Všeobecného súdu Európskej únie

Všeobecný súd Európskej únie dnes potvrdil pokutu, ktorú spoločnosti 1.garantovaná a.s., udelila Európska komisia v roku 2009.

Uvedená pokuta bola udelená 1.garantovanej a Nováckym chemickým závodom (NCHZ) vo výške 19,6 mil. EUR za účasť bývalej dcérskej spoločnosti 1.garantovanej NCHZ na karteli acetylidu vápenatého a horčíka pre oceliarsky a plynárenský priemysel.

Rozsudok v plnom rozsahu potvrdil rozhodnutie Európskej komisie a zamietol všetky predložené právne argumenty spoločnosti 1.garantovaná, ktoré podľa nášho názoru dostatočným spôsobom zdôvodňovali pochybenie Európskej komisie  pri prijatí rozhodnutia o obvinení 1.garantovanej po boku NCHZ  a o neprimeranej výške pokuty.

Zdôvodnenie rozsudku je momentálne analyzované právnym zástupcom spoločnosti 1.garantovaná. Po ukončení právnej analýzy sa bude predstavenstvo spoločnosti zaoberať ďalšími krokmi.

25.4.2012 sa koná ústne pojednávanie v Luxemburgu

Všeobecný súd Európskej únie už rozhodol o dátume konania ústneho pojednávania vo veci obvinenia 1.garantovanej zo strany Európskej komisie z účasti na kartelovej dohode dodávateľov granulátov acetylidu vápenatého. Pojednávanie sa bude konať 25.apríla 2012 o 14,30 v Luxemburgu. Samotný výsledok súdneho sporu je však podľa odhadov právnych zástupcov 1.garantovanej možné očakávať až v lehote 12 mesiacov od konania uvedeného pojednávania.

 

Súdny spor 1.garantovanej a Európskej komisie sa viaže k rozhodnutiu prijatému Európskou komisiou dňa 22.júla 2009. Týmto rozhodnutím boli udelené pokuty dodávateľom granulátov acetylidu vápenatého a horčíka za jediné a opakované porušenia ustanovení článku 81 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a článku 53 Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Porušenie spočívalo v delení trhu, určení kvót, prideľovaní zákazníkov, určovaní cien a výmene citlivých obchodných informácii.

 

Pokuta bola rozhodnutím Európskej komisie udelená aj spoločnosti 1.garantovaná, ktorá však nikdy nebola priamym účastníkom kartelu.1.garantovaná bola pokutovaná len v dôsledku uplatňovania zásady osobnej zodpovednosti. 1.garantovaná mala v čase trvania kartelu viac ako 70%-ný podiel na spoločnosti Novácke chemické závody, ktorá bola podľa záverov komisie priamym účastníkom kartelu.

 

Kvôli nesúhlasu s postupom uplatňovaným Európskou komisiou podala 1.garantovaná ešte 2.októbra 2009 žalobu na súd v Luxemburgu, prostredníctvom ktorej sa domáha zrušenia udelenej pokuty, čo sa jej týka, resp. minimálne zníženie úrovne udelenej pokuty z pôvodných 19,6 mil. €, na max. 2,1 mil. EUR.

 

1.garantovaná je v danej právnej veci zastupovaná renomovanou právnou kanceláriou White & Case LLP, so sídlom v Bruseli.

Aktuality

 • Rozhovor s novým obchodným riaditeľom NCHZ Marekom Rattajom 16. január 2007

  S akými predsavzatiami ste prevzali funkciu obchodného riaditeľa NCHZ? Mojim cieľom je zvýšiť obrat firmy. A to na oboch póloch našich obchodných vzťahov. Každé percento, ktoré sa nám podarí ušetriť pri nákupe, alebo o ktoré...

 • Zmena na poste obchodného riaditeľa NCHZ 15. január 2007

  Vedenie spoločnosti vymenovalo od 15. januára 2007 do funkcie obchodného riaditeľa NCHZ Nováky Bc. Mareka Rattaja, člena Dozornej rady akciovej spoločnosti, ktorý doteraz pôsobil na úseku generálneho riaditeľa. Doterajší...

 • Organizačné zmeny v NCHZ smerujú k znižovaniu nákladov 01. január 2007

  K 01.01.2007 sa v NCHZ, a.s. uskutočnila ďalšia etapa úpravy organizačnej štruktúry podniku, v ktorej podstatnou zmenou bolo vytvorenie nového úseku Energetiky a informačných technológií. Do nového úseku Energetiky a IT boli ...

 • Akcionári sa na mimoriadnom valnom zhromaždení 1.garantovanej nedohodli 23. december 2006

  Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti 1.garantovaná, a.s., ktoré sa konalo včera na bratislavskej Kolibe, ukázalo absolútnu nejednostnosť akcionárov a neschopnosť zhodnúť sa na akomkoľvek návrhu či už zo strany...

 • Róbert Štofko novým generálnym riaditeľom NCHZ 01. december 2006

  Novým generálnym riaditeľom Nováckych chemických závodov, a.s. sa stal Ing. Róbert Štofko. Do funkcie ho vymenovalo predstavenstvo spoločnosti1. decembra 2006. „Menovaním nového generálneho riaditeľa sa zachová kontinuita vo...

 • 1. garantovaná koncom septembra vyplatila výnosy z dlhopisov 12. október 2006

  K 23. septembru spoločnosť 1. garantovaná, a.s. vyplatila výnosy za predchádzajúci rok všetkým majiteľom jej dlhopisov, ktorí v zmysle emisných podmienok oznámili čísla svojich bankových účtov. Celkový objem ročných...

 • Najvyšší súd definitívne zamietol návrh FNM na konkurz v Solivaroch 18. august 2006

  Najvyšší súd Slovenskej republiky zamietol návrh Fondu národného majetku SR a maďarskej firmy DUNASOL Csomagoló és Kereskedelmi Kft. na vyhlásenie konkurzu v spoločnosti Solivary Prešov, a.s. Uznesenie Najvyššieho súdu je...

 • Podľa ústavného súdu regulačný úrad porušil práva NCHZ 09. júl 2006

  Ústavný súd SR v piatok 7. júla rozhodol, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví porušil ústavné práva NCHZ Nováky (tiež ďalších sťažovateľov - Slovmag Lubeník, SHP Harmanec) vydaním nezákonných rozhodnutí týkajúcich sa cien...

 • Komentár k obvineniam Penty 30. máj 2006

  Z povahy nedávno medializovaných vyjadrení Penty, ktorá sa z nejasných dôvodov vyjadruje k hospodáreniu 1. garantovanej, je zrejmý úmysel kriminalizovať 1. garantovanú ako aj jej predstaviteľov. Cieľom môže byť rovnako ako v...

 • Akcionári na valnom zhromaždení 1.garantovanej privítali vstup J&T 28. máj 2006

  V piatok 26. mája sa konalo v priestoroch štúdií na bratislavskej Kolibe riadne valné zhromaždenie spoločnosti 1. garantovaná a.s., na ktorom sa zúčastnilo 24,92% akcionárov. Predsedom VZ sa stal Mgr. Ľubomír Gašpar. Hneď v...