Rýchla navigácia
 
 • Kontaktujte nás
 • Časté otázky
 • Depozitár
 • BCPB
 • Akcie.sk

Oznámenie o zmene obchodného mena spoločnosti

Týmto by sme Vás chceli informovať, že dňom 14.08.2018 Obchodný register Okresného súdu Bratislava I vykonal zápis zmeny obchodného mena spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s., so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 400 434, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 893/B (ďalej len „spoločnosť“):

pôvodný názov spoločnosti: 1. garantovaná a.s.

nový názov spoločnosti: GARFIN HOLDING, a.s.

Celú správu si môžete prečítať na tomto odkaze

Pozvánka na riadne valné zhromaždenie

> Pozvánka na riadne valné zhromaždenie

Informácie o spracovaní osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na tomto odkaze

Odvolanie EK vo veci exekučného konania

Spoločnosti bolo dňa 9.4.2018 doručené odvolanie Európskej komisie proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava I, ktorým súd vyhovel námietkam Spoločnosti proti exekúcii vedenej na návrh Európskej komisie.

Európska komisia v odvolaní vyslovila nesúhlas so závermi súdu obsiahnutými v predmetnom uznesení.

Spoločnosť v súčasnosti pripravuje písomné vyjadrenie k odvolaniu Európskej komisie, ktoré následne zašle na príslušný súd. O odvolaní Európskej komisie bude rozhodovať Krajský súd v Bratislave.

Rozhodnutie súdu vo veci exekučného konania

Spoločnosti bolo dňa 20.3.2018 doručené uznesenie, ktorým súd vyhovel námietkam Spoločnosti voči exekučnému konaniu na návrh Európskej komisie v plnom rozsahu.

Proti výroku uznesenia súdu prvého stupňa môže Európska komisia podať odvolanie v lehote 15 dní.

Celý spor je dôsledkom rozdielneho spôsobu výpočtu úrokov z omeškania, ktoré si Európska komisia od Spoločnosti nárokuje. Ku koncu roku (31.12.2017) tvorila Spoločnosť na spornú sumu rezervu vo výške 1.978.778 EUR.

Spoločnosť bude aj k ďalšiemu postupu v uvedenom spore prikladať mimoriadne vysokú pozornosť a bude konať všetky kroky smerujúce k ochrane jej majetku.

Oznámenie zmeny v osobe akcionára

Emitent - spoločnosť 1.garantovaná a.s., so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava 811 02, IČO: 31 400 434, zápis v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl. č.: 893/B (ďalej len „1.garantovaná a.s.“) dňa 17.8.2017 o 09:00 hodine oznamuje nasledovné regulované informácie: Do spoločnosti 1.garantovaná a.s. boli dňa 7.8.2017 a 8.8.2017 doručené oznámenie o zmene v osobe akcionára v dôsledku nadobudnutia akcií spoločnosti 1.garantovaná a.s. prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, s ktorými sú spojené hlasovacie práva, kde podiel na hlasovacích právach spoločnosti 1.garantovaná a.s., ktorý oznamujúca osoba vlastní, presiahol limit 25%.

Upovedomenie o začatí exekúcie

Spoločnosti bolo doručené upovedomenie o začatí exekučného konania v prospech Európskej komisie na zvyšnú časť pohľadávky, ktorú Spoločnosť považuje za spornú.

Vzhľadom na skutočnosť, že Spoločnosť považuje túto pohľadávku za neoprávnenú sa ako povinný voči exekúcii odvolala . Až do vynesenie rozsudku bude Spoločnosť naďalej využívať všetky možné obranné prostriedky.

Pozvánka na riadne valNé zhromaždenie

Pozvánka na riadne valné zhromaždenie 29.6.2016

Pozvánka na riadne valné zhromaždenie

Pozvánka na riadne valné zhromaždenie

Rozhodnutie Všeobecného súdu Európskej únie

Všeobecný súd Európskej únie dnes potvrdil pokutu, ktorú spoločnosti 1.garantovaná a.s., udelila Európska komisia v roku 2009.

Uvedená pokuta bola udelená 1.garantovanej a Nováckym chemickým závodom (NCHZ) vo výške 19,6 mil. EUR za účasť bývalej dcérskej spoločnosti 1.garantovanej NCHZ na karteli acetylidu vápenatého a horčíka pre oceliarsky a plynárenský priemysel.

Rozsudok v plnom rozsahu potvrdil rozhodnutie Európskej komisie a zamietol všetky predložené právne argumenty spoločnosti 1.garantovaná, ktoré podľa nášho názoru dostatočným spôsobom zdôvodňovali pochybenie Európskej komisie  pri prijatí rozhodnutia o obvinení 1.garantovanej po boku NCHZ  a o neprimeranej výške pokuty.

Zdôvodnenie rozsudku je momentálne analyzované právnym zástupcom spoločnosti 1.garantovaná. Po ukončení právnej analýzy sa bude predstavenstvo spoločnosti zaoberať ďalšími krokmi.

25.4.2012 sa koná ústne pojednávanie v Luxemburgu

Všeobecný súd Európskej únie už rozhodol o dátume konania ústneho pojednávania vo veci obvinenia 1.garantovanej zo strany Európskej komisie z účasti na kartelovej dohode dodávateľov granulátov acetylidu vápenatého. Pojednávanie sa bude konať 25.apríla 2012 o 14,30 v Luxemburgu. Samotný výsledok súdneho sporu je však podľa odhadov právnych zástupcov 1.garantovanej možné očakávať až v lehote 12 mesiacov od konania uvedeného pojednávania.

 

Súdny spor 1.garantovanej a Európskej komisie sa viaže k rozhodnutiu prijatému Európskou komisiou dňa 22.júla 2009. Týmto rozhodnutím boli udelené pokuty dodávateľom granulátov acetylidu vápenatého a horčíka za jediné a opakované porušenia ustanovení článku 81 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a článku 53 Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Porušenie spočívalo v delení trhu, určení kvót, prideľovaní zákazníkov, určovaní cien a výmene citlivých obchodných informácii.

 

Pokuta bola rozhodnutím Európskej komisie udelená aj spoločnosti 1.garantovaná, ktorá však nikdy nebola priamym účastníkom kartelu.1.garantovaná bola pokutovaná len v dôsledku uplatňovania zásady osobnej zodpovednosti. 1.garantovaná mala v čase trvania kartelu viac ako 70%-ný podiel na spoločnosti Novácke chemické závody, ktorá bola podľa záverov komisie priamym účastníkom kartelu.

 

Kvôli nesúhlasu s postupom uplatňovaným Európskou komisiou podala 1.garantovaná ešte 2.októbra 2009 žalobu na súd v Luxemburgu, prostredníctvom ktorej sa domáha zrušenia udelenej pokuty, čo sa jej týka, resp. minimálne zníženie úrovne udelenej pokuty z pôvodných 19,6 mil. €, na max. 2,1 mil. EUR.

 

1.garantovaná je v danej právnej veci zastupovaná renomovanou právnou kanceláriou White & Case LLP, so sídlom v Bruseli.

Aktuality

 • Predbežné vyhlásenie 25. január 2008

  v zmysle § 36 Zákona o burze cenných papierov č.429/2002 Z.z. emitenta 1.garantovaná a.s., so sídlom Námestie 1.mája 14, 811 06 Bratislava,  IČO 31 400 434, zapísaná v Obchodnom registri Okresného...

 • Tender na predaj NCHZ pokračuje 21. január 2008

  V piatok, 14. decembra 2007, sa zástupcovia predávajúcej spoločnosti 1.garantovaná, a.s., a poradcu pri predaji, spoločnosti - Ernst & Young Financial Advisory, s.r.o., na spoločnom stretnutí zaoberali vyhodnocovaním...

 • Združenie drobných akcionárov 1.garantovanej splnilo svoje predsavzatia a ukončilo činnosť 18. január 2008

  Združenie akcionárov 1.garantovanej NAŠA GARANTOVANÁ prostredníctvom svojej internetovej stránky informovalo, že k 31.12.2007 ukončilo svoju činnosť, rozhodlo o tom valné zhromaždenie združenia 21. decembra 2007 v Galante....

 • Správa zo zasadnutia predstavenstva 19. december 2007

  Zasadanie predstavenstva otvoril o 15,30 hod. predseda predstavenstva Ing. Igor Rattaj, rokovania sa zúčastnili všetci členovia. Predstavenstvo spoločnosti v úvode rokovania potvrdilo mandát členovi predstavenstva Ing....

 • V sobotu začína v Jasnej lyžiarska sezóna 14. december 2007

  V sobotu 15. decembra sa začína lyžiarska sezóna v stredisku Jasná v Nízkych Tatrách. V prevádzke bude zjazdovka s názvom Pretekárska (od nadmorskej výšky 1 236 m n.m.) je zasnežovaná 14 snežnými delami.  Na trati...

 • SME: Rozhovor s predsedom predstavenstva 1.garantovanej Igorom Rattajom 13. december 2007

  Aký podiel na akcionárskej štruktúre v 1. garantovanej má J & T? „Na túto otázku nie je jednoduché odpovedať. Akcionármi 1. garantovanej sú fondy, ktoré spravujeme, a tam je náš vplyv, samozrejme, vyšší, ale aj niektorí...

 • Správa zo zasadnutia dozornej rady 11. december 2007

  Dnes popoludní sa na svojom pravidelnom zasadaní zišla dozorná rada 1.garantovanej, a.s. Rokovanie, ktorého sa okrem členov tohto orgánu zúčastnil aj finančný riaditeľ Ing. Peter Zlejší, otvorila Ing. Martina Kyjaci, PhD....

 • Problém nesplatených leasingov áut bude čoskoro vyriešený 07. december 2007

  V záujme urýchlenia procesu vysporiadania existujúcich záväzkov niektorých užívateľov leasingu áut voči 1.garantovanej bola so spoločnosťou EVOL. s.r.o. uzatvorená mandátna zmluva. Táto zmluva oprávňuje túto spoločnosť v mene ...

 • Proces predaja NCHZ pokročil – predkladajú sa indikatívne ponuky 04. december 2007

  Proces predaja akciového podielu spoločnosti 1.garantovaná a.s., v jej dcérskej spoločnosti Novácke chemické závody, a.s., naďalej pokračuje. Do súťaže o tento podiel sa doteraz prihlásilo 21 záujemcov, zo zahraničia i z...

 • Správa zo zasadnutia predstavenstva 14. november 2007

  Zasadanie predstavenstva otvoril o 11:00 hod. predseda predstavenstva Ing. Igor Rattaj, ktorý v úvode oboznámil prítomných s aktuálnym stavom procesu predaja administratívnej budovy spoločnosti, ktorá sa nachádza na...