Rýchla navigácia
 
 • Kontaktujte nás
 • Časté otázky
 • Depozitár
 • BCPB
 • Akcie.sk

Oznámenie o zmene obchodného mena spoločnosti

Týmto by sme Vás chceli informovať, že dňom 14.08.2018 Obchodný register Okresného súdu Bratislava I vykonal zápis zmeny obchodného mena spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s., so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 400 434, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 893/B (ďalej len „spoločnosť“):

pôvodný názov spoločnosti: 1. garantovaná a.s.

nový názov spoločnosti: GARFIN HOLDING, a.s.

Celú správu si môžete prečítať na tomto odkaze

Pozvánka na riadne valné zhromaždenie

> Pozvánka na riadne valné zhromaždenie

Informácie o spracovaní osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na tomto odkaze

Odvolanie EK vo veci exekučného konania

Spoločnosti bolo dňa 9.4.2018 doručené odvolanie Európskej komisie proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava I, ktorým súd vyhovel námietkam Spoločnosti proti exekúcii vedenej na návrh Európskej komisie.

Európska komisia v odvolaní vyslovila nesúhlas so závermi súdu obsiahnutými v predmetnom uznesení.

Spoločnosť v súčasnosti pripravuje písomné vyjadrenie k odvolaniu Európskej komisie, ktoré následne zašle na príslušný súd. O odvolaní Európskej komisie bude rozhodovať Krajský súd v Bratislave.

Rozhodnutie súdu vo veci exekučného konania

Spoločnosti bolo dňa 20.3.2018 doručené uznesenie, ktorým súd vyhovel námietkam Spoločnosti voči exekučnému konaniu na návrh Európskej komisie v plnom rozsahu.

Proti výroku uznesenia súdu prvého stupňa môže Európska komisia podať odvolanie v lehote 15 dní.

Celý spor je dôsledkom rozdielneho spôsobu výpočtu úrokov z omeškania, ktoré si Európska komisia od Spoločnosti nárokuje. Ku koncu roku (31.12.2017) tvorila Spoločnosť na spornú sumu rezervu vo výške 1.978.778 EUR.

Spoločnosť bude aj k ďalšiemu postupu v uvedenom spore prikladať mimoriadne vysokú pozornosť a bude konať všetky kroky smerujúce k ochrane jej majetku.

Oznámenie zmeny v osobe akcionára

Emitent - spoločnosť 1.garantovaná a.s., so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava 811 02, IČO: 31 400 434, zápis v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl. č.: 893/B (ďalej len „1.garantovaná a.s.“) dňa 17.8.2017 o 09:00 hodine oznamuje nasledovné regulované informácie: Do spoločnosti 1.garantovaná a.s. boli dňa 7.8.2017 a 8.8.2017 doručené oznámenie o zmene v osobe akcionára v dôsledku nadobudnutia akcií spoločnosti 1.garantovaná a.s. prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, s ktorými sú spojené hlasovacie práva, kde podiel na hlasovacích právach spoločnosti 1.garantovaná a.s., ktorý oznamujúca osoba vlastní, presiahol limit 25%.

Upovedomenie o začatí exekúcie

Spoločnosti bolo doručené upovedomenie o začatí exekučného konania v prospech Európskej komisie na zvyšnú časť pohľadávky, ktorú Spoločnosť považuje za spornú.

Vzhľadom na skutočnosť, že Spoločnosť považuje túto pohľadávku za neoprávnenú sa ako povinný voči exekúcii odvolala . Až do vynesenie rozsudku bude Spoločnosť naďalej využívať všetky možné obranné prostriedky.

Pozvánka na riadne valNé zhromaždenie

Pozvánka na riadne valné zhromaždenie 29.6.2016

Pozvánka na riadne valné zhromaždenie

Pozvánka na riadne valné zhromaždenie

Rozhodnutie Všeobecného súdu Európskej únie

Všeobecný súd Európskej únie dnes potvrdil pokutu, ktorú spoločnosti 1.garantovaná a.s., udelila Európska komisia v roku 2009.

Uvedená pokuta bola udelená 1.garantovanej a Nováckym chemickým závodom (NCHZ) vo výške 19,6 mil. EUR za účasť bývalej dcérskej spoločnosti 1.garantovanej NCHZ na karteli acetylidu vápenatého a horčíka pre oceliarsky a plynárenský priemysel.

Rozsudok v plnom rozsahu potvrdil rozhodnutie Európskej komisie a zamietol všetky predložené právne argumenty spoločnosti 1.garantovaná, ktoré podľa nášho názoru dostatočným spôsobom zdôvodňovali pochybenie Európskej komisie  pri prijatí rozhodnutia o obvinení 1.garantovanej po boku NCHZ  a o neprimeranej výške pokuty.

Zdôvodnenie rozsudku je momentálne analyzované právnym zástupcom spoločnosti 1.garantovaná. Po ukončení právnej analýzy sa bude predstavenstvo spoločnosti zaoberať ďalšími krokmi.

25.4.2012 sa koná ústne pojednávanie v Luxemburgu

Všeobecný súd Európskej únie už rozhodol o dátume konania ústneho pojednávania vo veci obvinenia 1.garantovanej zo strany Európskej komisie z účasti na kartelovej dohode dodávateľov granulátov acetylidu vápenatého. Pojednávanie sa bude konať 25.apríla 2012 o 14,30 v Luxemburgu. Samotný výsledok súdneho sporu je však podľa odhadov právnych zástupcov 1.garantovanej možné očakávať až v lehote 12 mesiacov od konania uvedeného pojednávania.

 

Súdny spor 1.garantovanej a Európskej komisie sa viaže k rozhodnutiu prijatému Európskou komisiou dňa 22.júla 2009. Týmto rozhodnutím boli udelené pokuty dodávateľom granulátov acetylidu vápenatého a horčíka za jediné a opakované porušenia ustanovení článku 81 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a článku 53 Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Porušenie spočívalo v delení trhu, určení kvót, prideľovaní zákazníkov, určovaní cien a výmene citlivých obchodných informácii.

 

Pokuta bola rozhodnutím Európskej komisie udelená aj spoločnosti 1.garantovaná, ktorá však nikdy nebola priamym účastníkom kartelu.1.garantovaná bola pokutovaná len v dôsledku uplatňovania zásady osobnej zodpovednosti. 1.garantovaná mala v čase trvania kartelu viac ako 70%-ný podiel na spoločnosti Novácke chemické závody, ktorá bola podľa záverov komisie priamym účastníkom kartelu.

 

Kvôli nesúhlasu s postupom uplatňovaným Európskou komisiou podala 1.garantovaná ešte 2.októbra 2009 žalobu na súd v Luxemburgu, prostredníctvom ktorej sa domáha zrušenia udelenej pokuty, čo sa jej týka, resp. minimálne zníženie úrovne udelenej pokuty z pôvodných 19,6 mil. €, na max. 2,1 mil. EUR.

 

1.garantovaná je v danej právnej veci zastupovaná renomovanou právnou kanceláriou White & Case LLP, so sídlom v Bruseli.

Aktuality

 • Definitívne potvrdenie pokuty 19. máj 2014

  Európsky súdny dvor vydal 15.mája 2014 rozhodnutie, ktorým s definitívnou platnosťou potvrdil pokutu udelenú 1.garantovanej vo výške 19,6 milióna eur. Proti tomuto rozhodnutiu už neexistuje možnosť podať opravný...

 • Pozvánka na riadne valné zhromaždenia spoločnosti 03. jún 2013

  Predstavenstvo spoločnosti 1. garantovaná a.s. so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 31 400 434, zápis v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 893/B zvoláva RIADNE VALNÉ...

 • Termín rozhodnutia v spore s EK 10. október 2012

  Koncom uplynulého týždňa informoval Všeobecný súd Európskej únie so sídlom v Luxemburgu, že dňa 12.decembra toho roku vynesie rozhodnutie vo veci súdneho sporu medzi 1.garantovanou a Európskou komisiou.Súdny spor 1.garantovanej a...

 • Konalo sa riadne valné zhromaždenie 20. júl 2012

  Vo štvrtok 10.júna 2012 sa v hoteli Medium na Tomášikovej ulici v Bratislave konalo riadne valné zhromaždenie 1.garantovanej. Predmetom rokovaní boli okrem pravidelných bodov schvaľovania akými sú účtovná závierka...

 • TS- ústne pojednávanie 14. máj 2012

  25.4.2012 sa konalo ústne pojednávanie v Luxemburgu Všeobecný súd Európskej únie si na deň 25.4.2012 pozval do Luxemburgu zástupcov 1.garantovanej a Európskej komisie za účelom konania ústneho pojednávania vo veci...

 • OZNÁMENIE 16. marec 2012

  Emitent, 1.garantovaná a.s., so sídlom Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO 31 400 434, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 893/B (ďalej len „Spoločnosť“),...

 • 25.4.2012 sa koná ústne pojednávanie v Luxemburgu 13. marec 2012

  Všeobecný súd Európskej únie už rozhodol o dátume konania ústneho pojednávania vo veci obvinenia 1.garantovanej zo strany Európskej komisie z účasti na kartelovej dohode dodávateľov granulátov acetylidu vápenatého....

 • 25.4.2012 sa koná ústne pojednávanie v Luxemburgu 13. marec 2012

  Všeobecný súd Európskej únie už rozhodol o dátume konania ústneho pojednávania vo veci obvinenia 1.garantovanej zo strany Európskej komisie z účasti na kartelovej dohode dodávateľov granulátov acetylidu vápenatého....

 • Oznámenie o zvolaní riadneho valného zhromaždenia 31. máj 2011

  Predstavenstvo spolo čnosti 1. garantovaná a.s. so sídlom: Lama zápis v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sa, vložka čská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 31 400 434,č.: 893/B z v o l á v...

 • Zverejnenie Ročnej finančnej správy 03. máj 2011

  V zmysle zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov, spoločnosť 1. garantovaná a.s., zverejňuje Ročnú finančnú správu za účtovné obdobie roku 2010. Oznámenie o sprístupnení...