Rýchla navigácia
 
  • Kontaktujte nás
  • Časté otázky
  • Depozitár
  • BCPB
  • Akcie.sk

Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako s cenným papierom, ak zákon neustanovuje inak.

Spoločnosť emitovala kmeňové, zaknihované akcie na doručiteľa vo dvoch rôznych menovitých hodnotách nasledovne:

  • 7.012.844 kusov akcií v menovitej hodnote jednej akcie 1 EUR a
  • 2.026.278 kusov akcií v menovitej hodnote jednej akcie 10 EUR.


Všetky akcie spoločnosti nesú v sebe rovnaké práva a povinnosti z ich vlastnenia vyplývajúce v závislosti od menovitej hodnoty akcie.

Prevody akcií spoločnosti sa uskutočňujú v súlade s platnými predpismi SR, najmä Obchodným zákonníkom a Zákonom o cenných papieroch a investičných službách.