Rýchla navigácia
 
  • Kontaktujte nás
  • Časté otázky
  • Depozitár
  • BCPB
  • Akcie.sk

Akcie

Akcie spoločnosti sú verejne obchodovateľné a preto je možné ich predávať a nakupovať prostredníctvom Burzy cenných papierov v Bratislave, a to buď využitím služieb licencovaného obchodníka s cennými papiermi, prípadne individuálne dohodnutými obchodmi, tzv. priamymi obchodmi.

Zoznam obchodníkov s cennými papiermi, ktorých môžete  pri predaji osloviť:

Názov

Adresa

Telefónne číslo

JELLYFISH, o.c.p., a.s.

BBC1 Plynárenská 1, 821 09 Bratislava

02/59 32 92 11

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Suché mýto 4, Bratislava

02/5850 3111

Dexia banka Slovensko, a. s.

Hodžova 11, Žilina

041/5111 135

Všeobecná úverová banka, a. s.

Mlynské nivy 1, Bratislava

0850 123 000

Tatra banka, a. s.

Hodžovo námestie 3, Bratislava

02/5919 1111

UniCredit Bank Slovakia, a. s.

Šancová 1/A, Bratislava

02/4950 1111

Poštová banka, a. s.

Prievozská 2/B, Bratislava

0850 111 666

OTP Banka Slovensko, a. s.

Štúrova 5, Bratislava

02/5979 1111

ING Bank, N. V., konajúca prostredníctvom organizačnej zložky ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky

Jesenského 4 C, Bratislava

02/5934 6111

Národná banka Slovenska

Imricha Karvaša 1, Bratislava

02/5787 1111

Sympatia Financie, o. c. p., a. s.

Trnavská 50, Bratislava

02/ 4445 5796

Slávia Capital, o. c. p., a. s.

Heydukova 6, Bratislava

02/5931 7111

VOLKSBANK Slovensko, a. s.

Vysoká 9, Bratislava

02/59 65 11 11

SEVISBROKERS FINANCE, o. c. p., a. s.

Kuzmányho 8, Žilina

041/5078 710

Citibank Europe, plc., konajúca prostredníctvom organizačnej zložky Citibank Europe plc., pobočka zahraničnej banky

Mlynské nivy 43, Bratislava

02/58 230 111

Československá obchodná banka, a. s.

Michalská 18, Bratislava

02/5966 1111

J&T BANKA, , a.s., konajúca prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky

Lamačská cesta 3, Bratislava

 

Patria Finance, a. s.

Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, Česká republika

+420 221 424 111