Rýchla navigácia
 
  • Kontaktujte nás
  • Časté otázky
  • Depozitár
  • BCPB
  • Akcie.sk

Oznámenie o zmene obchodného mena spoločnosti

Týmto by sme Vás chceli informovať, že dňom 14.08.2018 Obchodný register Okresného súdu Bratislava I vykonal zápis zmeny obchodného mena spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s., so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 400 434, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 893/B (ďalej len „spoločnosť“):

pôvodný názov spoločnosti: 1. garantovaná a.s.

nový názov spoločnosti: GARFIN HOLDING, a.s.

Celú správu si môžete prečítať na tomto odkaze

Informácie o spracovaní osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na tomto odkaze

Odvolanie EK vo veci exekučného konania

Spoločnosti bolo dňa 9.4.2018 doručené odvolanie Európskej komisie proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava I, ktorým súd vyhovel námietkam Spoločnosti proti exekúcii vedenej na návrh Európskej komisie.

Európska komisia v odvolaní vyslovila nesúhlas so závermi súdu obsiahnutými v predmetnom uznesení.

Spoločnosť v súčasnosti pripravuje písomné vyjadrenie k odvolaniu Európskej komisie, ktoré následne zašle na príslušný súd. O odvolaní Európskej komisie bude rozhodovať Krajský súd v Bratislave.

Rozhodnutie súdu vo veci exekučného konania

Spoločnosti bolo dňa 20.3.2018 doručené uznesenie, ktorým súd vyhovel námietkam Spoločnosti voči exekučnému konaniu na návrh Európskej komisie v plnom rozsahu.

Proti výroku uznesenia súdu prvého stupňa môže Európska komisia podať odvolanie v lehote 15 dní.

Celý spor je dôsledkom rozdielneho spôsobu výpočtu úrokov z omeškania, ktoré si Európska komisia od Spoločnosti nárokuje. Ku koncu roku (31.12.2017) tvorila Spoločnosť na spornú sumu rezervu vo výške 1.978.778 EUR.

Spoločnosť bude aj k ďalšiemu postupu v uvedenom spore prikladať mimoriadne vysokú pozornosť a bude konať všetky kroky smerujúce k ochrane jej majetku.

Ospravedlnenie za nefunkčnosť stránky

Vážení akcionári,

touto cestou by sme sa Vám chceli ospravedlniť za nefunkčnosť web stránky www.garantovana.sk za posledné obdobie ( najmä od 1.2.2017) . Dôvodom nedostupnosti stránky bola obnova starého a pomalého servera a zároveň migrácia celej domény pod nového registrátora. Aktuálne je stránka plne funkčná. Veríme že podobná situácia už nenastane . Ďakujeme veľmi pekne za pochopenie a trpezlivosť.

Upovedomenie o začatí exekúcie

Spoločnosti bolo doručené upovedomenie o začatí exekučného konania v prospech Európskej komisie na zvyšnú časť pohľadávky, ktorú Spoločnosť považuje za spornú.

Vzhľadom na skutočnosť, že Spoločnosť považuje túto pohľadávku za neoprávnenú sa ako povinný voči exekúcii odvolala . Až do vynesenie rozsudku bude Spoločnosť naďalej využívať všetky možné obranné prostriedky.

Definitívne potvrdenie pokuty

Európsky súdny dvor vydal 15. mája 2014 rozhodnutie, ktorým s definitívnou platnosťou potvrdil pokutu udelenú 1.garantovanej vo výške 19,6 milióna eur. Proti tomuto rozhodnutiu už neexistuje možnosť podať opravný prostriedok.

Pokuta bola 1.garantovanej vyrubená v súvislosti s konaním jej niekdajšej dcérskej spoločnosti Novácke chemické závody a.s., (NCHZ), za jej priamu účasť na porušovaní pravidiel hospodárskej súťaže, ktoré spočívalo v delení trhu, prideľovaní predajných kvót, zákazníkov, určovaní cien ako aj vo výmene citlivých obchodných informácií. K úhrade pokuty boli rozhodnutím Európskej komisie (EK) zaviazané NCHZ ako priamy účastník kartelu a 1.garantovaná spôsobom spoločne a nerozdielne. 1.garantovanej bola pokuta udelená len na základe presvedčenia komisie, 1.garantovaná mala ako väčšinový akcionár rozhodujúci vplyv na obchodnú politiku NCHZ a jej správanie na trhu. Keďže po zverejnení rozhodnutia o udelení pokuty sa predstavenstvo NCHZ rozhodlo podať samonávrh na vyhlásenie konkurzu, v rámci ktorého sa EK nedomohla svojej pohľadávky z majetku NCHZ, zodpovednosť za jej úhradu zostala na 1.garantovanej.

Samotné rozhodnutie európskych súdov považuje 1.garantovaná za mimoriadne nespravodlivé a výrazným spôsobom poškodzujúce jej vlastné záujmy a záujmy jej 30.000 akcionárov, ktorým toto rozhodnutie z Luxemburgu významne siaha na majetok.

Výsledkom konania orgánov EÚ je skutočnosť, že trest v podobe mimoriadne vysokej pokuty, ktorý mal byť určený porušovateľom zákona, musí znášať investičná spoločnosť, ktorá sa kartelových rokovaní nikdy neúčastnila, nemala o ich existencii vedomosť a údajné protisúťažné správanie jej nikdy neprinieslo ani žiadny ekonomický prínos.

Aj z uvedených dôvodov sa 1.garantovaná cíti výsledkom práve ukončeného konania poškodená.